Świadczenia pomocy socjalnej

Występując o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej (wersja PDF - do uruchomienia i wydrukowania pliku niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF).

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Oprócz w.w. świadczeń studenci korzystać mogą ze stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady przyznawania tych stypendiów określają odrębny Regulamin stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rozporządzenie ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym formularze wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Niezależnie od ww. form, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 173a i 173b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) oraz miejsca w Domach Studenckich są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Ekonomiczne (Komisje Ekonomiczne I stopnia). W związku z tym wszystkie wnioski o w.w. świadczenia oraz miejsca w DS’ach należy składać w Dziekanatach właściwych Wydziałów i w Działach Spraw Studenckich Kolegiów. Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „sprawy socjalno-bytowe” - adresy Wydziałów można uzyskać w 'Portalu studenta'. Dostępne są również adresy Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie i Collegium Polonicum w Słubicach.

 

a) stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium Wniosek o przyznanie stałych świadczeń socjalnych. Obowiązują dwa terminy i okresy składania podań:

 • do dnia 8 października (lub w czasie trwania I semestru) na I semestr,
 • do dnia 31 stycznia (lub w czasie trwania II semestru) na II semestr.

Formularz wniosku oraz druki załączników (zaświadczeń) dostępne są tutaj.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie stałych świadczeń socjalnych,
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje),
 • zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie (dotyczy szkół ponadpodstawowych).

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Student studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkały poza siedzibą Uczelni, może podczas studiów otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się w postaci wyboru odpowiedniej opcji we Wniosku o przyznanie stałych świadczeń socjalnych. W przypadku ubiegania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania faktu wspólnego zamieszkania z nim tych osób w siedzibie Uczelni oraz obowiązek okresowego potwierdzania tego stanu.

Stypendium socjalne nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i uczelniany organ Samorządu Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr.

W II semestrze roku akad. 2015/2016 stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie studentowi UAM stypendium socjalnego (885 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 150 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w II semestrze przyznawane jest w wysokości 145 PLN na każdą z uprawnionych osób.

 

b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Student ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium podanie w sprawie przyznania pomocy materialnej.

Formularz wniosku dostępny jest tutaj.

 

Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa podanie na druku Wniosku o przyznanie stałych świadczeń socjalnych. W przypadku, gdy wnioskodawca równocześnie występuje o inne świadczenia zależne od sytuacji materialnej, zaznacza właściwą opcję na drugiej stronie. Przyznanie stypendium specjalnego nie jest uwarunkowane przedstawieniem zaświadczeń umożliwiających ustalenie sytuacji materialnej studenta. W związku z tym student nie występujący o inne świadczenia wypełnia druk Wniosku o przyznanie stałych świadczeń socjalnych i jedynie zaznacza właściwą opcję na drugiej stronie wniosku – w tym przypadku nie ma obowiązku podawania i dokumentowania składu rodziny.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający lub inne równorzędne orzeczenie wydane przez uprawniony organ.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W roku akad. 2015/2016 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane było w wysokości 400 PLN.

 

c) zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta, złożony na druku Wniosku o przyznanie zapomogi. Formularz wniosku dostępny jest tutaj. Występując o zapomogę student zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie tej formy pomocy.

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości wydziałowego funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Ekonomiczna po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor.

Zapomoga nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Zapomogę student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymana zapomoga, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie zapomogi z tego samego powodu. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

W II semestrze roku akad. 2015/2016 zapomoga przyznawana jest w wysokości do 1000 PLN.

 

d) zakwaterowanie w Domach Studenckich

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej (wersja PDF - do uruchomienia i wydrukowania pliku niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF). Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Student ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim do dnia 30 kwietnia (lata starsze) lub do dnia 20 sierpnia (I rok) składa w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Formularz wniosku dostępny jest tutaj.

Małżeństwa studenckie oprócz wniosku o przyznanie miejsca składają dodatkowo (jako uzupełnienie obu indywidualnych wniosków) Wniosek o przyznanie pokoju małżeńskiego, który dostępny jest w serwisie Uczelni; formularz wniosku dostępny jest tutaj.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje),
 • zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie.

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Początek kwaterowania studentów w Domach Studenckich wyznaczony został na 29 września 2016 roku.

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2016/2017). Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla niepracującego małżonka i dzieci.

 

 

UWAGI:

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM następuje, jeśli student:
a) nie zaliczył roku,
b) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
c) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
d) został skreślony z listy studentów.

O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który:

a) w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
b) nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn
c) nie dotrzymał warunków umowy zawartej z Uczelnią.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.