Zasady Best Student Grant

BESTStudentGRANT

  • jest konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów początkowych lat studiów, chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.
  • Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów.
  • konkurs objęty jest patronatem oraz wsparciem finansowym prorektora ds. kształcenia oraz prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Przewiduje się przyznanie łącznej liczby grantów - do 10, w tym:

  • do sześciu grantów dla studentów I roku, którzy z co najmniej jednego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym zdobyli 100 proc. punktów lub są laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych;
  • do czterech grantów dla studentów, którzy uzyskali bardzo wysoki wynik w postępowaniu rekrutacyjnym lub byli finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

Wysokość grantu - do 5 000 zł, ustalana będzie na podstawie kosztorysu, który może obejmować następujące działania:

  • wyjazdy konferencyjne krajowe i zagraniczne (finansowanie opłaty konferencyjnej (wpisowe) oraz kosztów podróży i kosztów pobytu),
  • kwerendy biblioteczne,
  • udział w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
  • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
  • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektu,
  • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu; w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu sprzętu komputerowego (w tym tabletów) oraz aparatury badawczej;
  • honorarium grantobiorcy (w kwocie nie przekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu) płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu).

Wniosek o finansowanie studenckiego projektu badawczego (aplikacja grantowa) powinien zawierać:

  • opis projektu badawczego (nie więcej niż 3 strony A4), ze szczególnym wskazaniem celów badawczych oraz przewidywanych rezultatów (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny, …),
  • harmonogram przewidywanych działań oraz budżet projektu - projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku akademickiego (do 30 września 2018 r.).


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.