Regulamin studiów - obowiązuje od 1 października 2010

Regulamin studiów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

I. Zakres i zasady stosowania regulaminu

§ 1.
Regulamin określa organizację i tok studiów wyższych oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (zwanego dalej - "Uniwersytetem"), odbywającego:
 1. studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata albo inżyniera;
 2. studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra albo magistra sztuki.

§ 2.
 1. Regulamin stosuje się do osoby korzystającej z praw studenta Uniwersytetu.
 2. Prawa studenta nabywa się z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści wskazanej w statucie Uniwersytetu.
 3. Prawa studenta traci się z chwilą:
  1. złożenia egzaminu dyplomowego z oceną pozytywną;
  2. przeniesienia się do innej uczelni;
  3. skreślenia z listy studentów.

§ 3.
 1. Przepisy regulaminu należy interpretować i stosować zgodnie z ustawowymi oraz statutowymi zadaniami Uniwersytetu.
 2. Dokonywanie wiążącej wykładni regulaminu należy do kompetencji senatu Uniwersytetu.

II. Organizacja studiów

§ 4.
 1. Rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, o ile rektor Uniwersytetu nie zarządzi inaczej.
 2. Wakacje trwają łącznie co najmniej sześć tygodni, w tym cztery tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich.

§ 5.
Do dnia 30 kwietnia rektor Uniwersytetu określa szczegółową organizację następnego roku akademickiego.

§ 6.
Rektor Uniwersytetu może ustanowić w roku akademickim dni lub godziny wolne od zajęć.

§ 7.
Dziekan może zawiesić zajęcia na wydziale w danym dniu lub w określonych godzinach.

§ 8.
Dziekan określa przed rozpoczęciem roku akademickiego plan zajęć oraz zasady podziału studentów na grupy zajęciowe.


III. Tok studiów

1. Zasady ogólne

§ 9.
 1. Studia odbywa się na danym kierunku studiów na podstawie planu studiów i programu nauczania, obowiązujących w roku akademickim, w którym student rozpoczął naukę.
 2. Studia można też odbywać na makrokierunku albo na studiach międzykierunkowych, zgodnie z obowiązującymi na nich planami studiów i programami nauczania, uchwalonymi przez senat Uniwersytetu.

§ 10.
W przypadku konieczności odbywania przez studenta studiów na danym kierunku na podstawie nowego planu studiów i programu nauczania, dziekan może zarządzić obowiązek uzupełnienia zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.

§ 11.
 1. Plan studiów danego kierunku studiów określa rada wydziału wskazując w szczególności:
  1. rodzaj studiów (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) i ich formę (stacjonarne, niestacjonarne);
  2. czas trwania studiów z podaniem liczby semestrów oraz sposób ich zakończenia;
  3. przedmioty prowadzone w danym semestrze, z podaniem ich godzinowego wymiaru oraz przypisaną im punktacją ECTS;
  4. formę prowadzenia przedmiotów,
  5. obowiązkowe praktyki, z podaniem ich wymiaru czasowego i przypisaną im punktacją ECTS.
 2. Plan studiów nie może przewidywać więcej niż osiem egzaminów w roku akademickim i więcej niż pięć egzaminów w semestrze, z wyłączeniem egzaminu dyplomowego.

§ 12.
 1. W zakresie wskazanych w planie studiów przedmiotów do wyboru rada wydziału określa do dnia 30 maja na następny rok akademicki:
  1. listę określonych przedmiotów do wyboru;
  2. zasady wyboru tych przedmiotów;
  3. warunki zmiany albo rezygnacji z wybranego przedmiotu;
  4. warunki zwolnienia z zaliczenia wybranego przedmiotu.
 2. Wybrany przez studenta przedmiot staje się dla niego przedmiotem obowiązkowym.

§ 13.
Program nauczania określa w szczególności treści i efekty kształcenia oraz kwalifikacje absolwenta właściwe dla danego kierunku studiów.

 

§ 14.
 1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na odbywanie przez studenta części studiów na innej uczelni, określając przedmioty, które należy zaliczyć na innej uczelni oraz termin ich zaliczenia.
 2. Podstawą decyzji, o której mowa w ust. 1, jest wykaz przedmiotów, który student przedkłada dziekanowi po uzgodnieniu go z pełnomocnikiem dziekana właściwego w sprawach wymiany studenckiej.
 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dziekan może zwolnić studenta z zaliczania określonego przedmiotu objętego planem studiów w okresie odbywania przez studenta studiów na innej uczelni.
§ 15.
 1. Na wniosek wybitnie uzdolnionego ucznia dziekan może zezwolić na uczestniczenie w określonych zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami ucznia oraz na zaliczanie tych zajęć.
 2. Rada wydziału może określić szczególne warunki, jakie powinien wypełniać wybitnie uzdolniony uczeń.


2. Indywidualna organizacja studiów i indywidualny tok studiów


§ 16.
 1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na indywidualną organizację studiów.
 2. Indywidualna organizacja studiów uprawnia do zaliczeń i egzaminów na warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie, ale w granicach danego roku akademickiego.
 3. W ramach decyzji, o której mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionym przypadku dziekan może zezwolić na wyznaczenie terminów egzaminów lub zaliczeń w następnym roku akademickim albo zezwolić na nieuczestniczenie w zajęciach, co jednak nie zwalnia z obowiązku ich zaliczenia.


§ 17.
 1. Na wniosek studenta, który osiągnął szczególnie dobre wyniki w nauce, dziekan może zezwolić na indywidualną organizację studiów polegającą na jednoczesnej realizacji przedostatniego i ostatniego roku studiów.
 2. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na jednoczesną realizację dwóch lat studiów.


§ 18.
 1. Na wniosek studenta, który zaliczył I rok studiów ze szczególnie dobrymi wynikami w nauce, rada wydziału może zezwolić na indywidualny tok studiów, wyznaczając:
  1. treść indywidualnego planu studiów i programu nauczania;
  2. opiekuna naukowego, którym może być profesor albo doktor habilitowany.
 2. Wniosek o zezwolenie na indywidualny tok studiów powinien wskazywać:
  1. wybranego opiekuna wraz z jego pisemną zgodą na opiekę naukową;
  2. wykaz przedmiotów składających się na indywidualny plan studiów;
  3. zgodę innych wydziałów albo uczelni na zaliczenie przedmiotów, z których student zamierza uzyskać zaliczenie, jeżeli wnosi on o ich uwzględnienie w indywidualnym planie studiów i programie nauczania.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może również złożyć student I roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia ze szczególnie dobrymi wynikami w nauce.


3. Zaliczenie przedmiotu


§ 19.
 1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej dany przedmiot, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia oraz egzaminatorem, określa nie później niż czternaście dni od rozpoczęcia semestru:
  1. warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych;
  2. warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach;
  3. warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu;
  4. zasady zapisywania się na egzamin;
  5. termin egzaminu i zaliczenia, przy czym termin egzaminu nie może być wyznaczony później niż na dzień 20 września;
  6. tryb ogłaszania wyników egzaminu lub zaliczenia;
  7. tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu lub zaliczenia.
 2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, akceptuje dziekan w celu wyznaczenia na ten sam dzień tylko jednego egzaminu.
 3. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej wydziału wszystkie ustalenia, o których mowa w ust. 1.
§ 20.

Egzaminy i zaliczenia odbywają się w miejscu prowadzenia zajęć.

§ 21.
 1. Student przystępuje do egzaminu i zaliczenia w ustalonym terminie z kartą okresowych osiągnięć i indeksem.
 2. Student przystępujący do zaliczenia albo egzaminu zobowiązany jest okazać indeks na żądanie zaliczającego albo egzaminatora, pod rygorem niedopuszczenia do zaliczenia albo egzaminu.


§ 22.
 1. Przy egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
  1. bardzo dobry (bdb; 5);
  2. dobry plus (db plus, 4+);
  3. dobry (db; 4);
  4. dostateczny plus (dst plus; 3+);
  5. dostateczny (dst; 3);
  6. niedostateczny (ndst; 2).
 2. Przy zaliczeniach stosuje się skalę ocen wskazaną w ust. 1.
 3. Szczególnie bardzo dobre przygotowanie się studenta można ocenić "celująco" (bdb; 5).
 4. Przeliczenia oceny uzyskanej na innej uczelni według innej skali na ocenę według skali wskazanej w ust. 1 i 2 dokonuje dziekan.


§ 23.

Oceny z egzaminu albo zaliczenia ogłasza się i wpisuje do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć bez zbędnej zwłoki.

§ 24.

W przypadku, gdy student nie przystąpi do egzaminu lub zaliczenia w ustalonym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny, egzaminator albo prowadzący zajęcia wpisuje ocenę niedostateczną (per absentiam). Wobec braku takiego wpisu do końca roku akademickiego, wskazaną ocenę wpisuje dziekan.

 

§ 25.

Student może zapoznać się ze swoją ocenioną pracą pisemną do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

 

§ 26.
 1. W przypadku, gdy przedmiot obejmuje zajęcia, w których uczestnictwo jest obowiązkowe, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie takich zajęć z danego przedmiotu.
 2. W razie niedopuszczenia do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, egzaminator wpisuje z egzaminu ocenę niedostateczną. Wobec braku takiego wpisu do końca roku akademickiego, wskazaną ocenę wpisuje dziekan.
§ 27.

W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta złożony w terminie dwudziestu jeden dni od rozpoczęcia semestru, dziekan może zezwolić na zaliczanie przez studenta określonego przedmiotu przewidzianego w planie studiów w następnych semestrach.

§ 28.

W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może uwzględnić zaliczenie przedmiotu uzyskane przez studenta w ramach studiów odbywanych na innym kierunku lub na innej uczelni w trybie nie objętym porozumieniem zawartym pomiędzy tą uczelnią a Uniwersytetem lub decyzją, o której mowa w § 14.

§ 29.

Na wniosek studenta dziekan może, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dany przedmiot, zaliczyć zajęcia z tego przedmiotu na podstawie związanej z nim pracy badawczej lub wdrożeniowej wykonanej przez studenta.

§ 30.

W przypadku, gdy student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej, uzyskanie zaliczenia z seminarium dyplomowego w ostatnim semestrze studiów następuje po złożeniu pracy dyplomowej.

 

§ 31.
 1. Zakres i warunki prowadzenia zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w języku obcym, obowiązujące na danym kierunku studiów, są identyczne jak w języku polskim.
 2. Rada wydziału może określić szczególny zakres i warunki, o których mowa w ust. 1.


4. Poprawkowe i komisyjne zaliczanie przedmiotu


§ 32.
 1. W przypadku odmowy zaliczenia zajęć albo otrzymania z nich oceny niedostatecznej, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia może na wniosek studenta zezwolić na komisyjne zaliczenie zajęć.
 2. Wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć student może złożyć w terminie siedmiu dni od odmowy zaliczenia zajęć albo wpisania oceny niedostatecznej.
 3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zaliczenie odbywa się niezwłocznie przed komisją, w skład której wchodzą:
  1. kierownik właściwej jednostki organizacyjnej;
  2. osoba prowadząca dane zajęcia;
  3. specjalista z zakresu danego przedmiotu.
 4. Na wniosek studenta zaliczenie odbywa się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego wydziału lub przedstawiciela samorządu studenckiego w charakterze obserwatora.
 5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej wydaje uzasadnienie odmowy.


§ 33.

W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje egzamin poprawkowy, który nie może być przeprowadzony wcześniej niż po upływie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników pierwszego egzaminu.

§ 34.
 1. W przypadku zakwestionowania przez studenta prawidłowości oceny uzyskanej na egzaminie, dziekan może zezwolić na egzamin komisyjny.
 2. Wniosek o egzamin komisyjny student może złożyć w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyniku egzaminu.
 3. Dziekan rozstrzyga wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.
 4. W przypadku uwzględnienia wniosku o egzamin komisyjny, dziekan określa:
  1. miejsce i formę egzaminu;
  2. termin egzaminu, nie wcześniejszy niż trzy dni i nie późniejszy niż czternaście dni od podjęcia decyzji;
  3. skład komisji egzaminacyjnej, którą stanowią: dziekan, egzaminator, który przeprowadzał poprzedni egzamin oraz inny specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalności pokrewnej.
 5. Na wniosek studenta egzamin odbywa się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela akademickiego wydziału lub przedstawiciela samorządu studenckiego w charakterze obserwatora.


5. Powtarzanie przedmiotu


§ 35.

Na wniosek studenta dziekan może zezwolić na powtórzenie przedmiotu niezaliczonego:

 1. z jednoczesnym kontynuowaniem przez studenta studiów na roku wyższym;
 2. bez kontynuowania przez studenta studiów na roku wyższym.


§ 36.
 1. Wniosek o powtarzanie przedmiotu student może złożyć najpóźniej w terminie czternastu dni po zakończeniu roku akademickiego albo przedłużonej sesji egzaminacyjnej.
 2. W jednym roku akademickim nie można wnioskować o powtarzanie więcej niż trzech przedmiotów.
 3. Przedmiot już powtarzany nie może być powtarzany po raz drugi.
 4. Przedmiot powtarzany musi być zaliczony w następnym roku akademickim w pełnym zakresie przewidzianym planem studiów.


§ 37.

Rada wydziału może określić przedmioty, które nie mogą być powtarzane, jednak nie więcej niż połowę wszystkich przedmiotów wskazanych w planie studiów.

6. Zaliczenie semestru i roku studiów


§ 38.

Zaliczenie semestru i roku studiów dziekan potwierdza w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć na podstawie zawartych w nich wpisów.

 

§ 39.

Student zalicza semestr i rok studiów w okresie zaliczeniowym, wskazanym w ramach organizacji roku akademickiego.

§ 40.

Student składa w dziekanacie indeks i kartę okresowych osiągnięć niezwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

§ 41.

W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na przedłużenie sesji egzaminacyjnej, jednak nie dłużej niż o dwa miesiące.

§ 42.
 1. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na zaliczenie semestru lub roku studiów tylko na podstawie zaliczeń i egzaminów uzyskanych na innej uczelni.
 2. W przypadku, gdy zachodzą różnice programowe między planami studiów odbytych na innej uczelni i realizowanych na Uniwersytecie, dziekan wyznacza przedmioty uzupełniające te różnice oraz termin ich zaliczenia.


7. Praktyki studenckie


§ 43.

Rada wydziału określa zasady organizowania, odbywania, nadzorowania i zaliczania obowiązkowych oraz nieobowiązkowych praktyk studenckich na danym kierunku studiów, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zarządzeń rektora Uniwersytetu.

8. Urlop od zajęć


§ 44.
 1. W szczególnie uzasadnionym przypadku, jednak nie więcej niż dwa razy w toku całych studiów, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na długoterminowy urlop od zajęć w uczelni na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.
 2. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin ukończenia studiów.
§ 45.
 1. W przypadku planowanych wyjazdów krajowych lub zagranicznych organizowanych przez uczelnię, samorząd studencki lub inne uczelniane organizacje studenckie, jednak nie więcej niż dwa razy w toku całych studiów, dziekan może zezwolić na krótkoterminowy urlop od zajęć w uczelni na okres wyjazdu, jednak nie dłuższy niż dwa miesiące.
 2. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie przedłuża terminu zaliczenia semestru lub roku.


§ 46.

Nie udziela się urlopu za okres poprzedniego semestru lub roku akademickiego.

§ 47.

W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta dziekan może zezwolić na udział urlopowanego studenta w określonych zajęciach oraz przystępowania do określonych zaliczeń i egzaminów.

9. Zmiana studiów


§ 48.
 1. Na wniosek studenta, który zaliczył I rok studiów, dziekan może zezwolić na:
  1. zmianę specjalności na danym kierunku studiów;
  2. zmianę kierunku studiów niestacjonarnych;
  3. podjęcie studiów na dodatkowym kierunku studiów niestacjonarnych;
  4. zmianę kierunku studiów stacjonarnych na inny kierunek studiów niestacjonarnych;
  5. przeniesienie z jednolitych studiów magisterskich na studia dwustopniowe na danym kierunku studiów.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być również złożony przez studenta I roku studiów drugiego stopnia.


§ 49.

Na wniosek studenta, który zaliczył I rok studiów ze szczególnie dobrymi wynikami w nauce, dziekan może zezwolić na:

 1. zmianę kierunku studiów stacjonarnych;
 2. zmianę trybu studiów z niestacjonarnych na stacjonarne na danym kierunku studiów;
 3. podjęcie studiów na dodatkowym kierunku studiów stacjonarnych.


§ 50.

W przypadku, gdy kierunek studiów, o którym mowa w § 48 i § 49, prowadzony jest na innym wydziale, decyzje podejmuje dziekan tego wydziału po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału podstawowego.

§ 51.

Student może przenieść się do innej uczelni za zgodą jej organów, pod warunkiem wypełnienia swoich obowiązków na Uniwersytecie, potwierdzonego przez dziekana.

§ 52.

Rada wydziału może określić szczególne warunki wyrażania przez dziekana zgody na przyjęcie na Uniwersytet studenta innej uczelni lub zmianę studiów.

10. Skreślenie z listy studentów


§ 53.

Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

 1. niepodjęcia studiów w wymaganym terminie;
 2. złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów;
 3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej;
 4. niezłożenia w terminie egzaminu dyplomowego;
 5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.


§ 54.

Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

 1. nieuzyskania zaliczenia semestru albo roku w wyznaczonym terminie;
 2. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
 3. stwierdzenia braku postępów w nauce.


§ 55.
 1. Okoliczności, o których mowa w § 53 i § 54 ustala się w odrębnym postępowaniu w sprawie skreślenia studenta z listy studentów.
 2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 wszczyna dziekan, pisemnie zawiadamiając o tym studenta.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:
  1. oznaczenie organu wszczynającego postępowanie;
  2. datę wydania;
  3. oznaczenie adresata;
  4. uzasadnienie faktyczne i prawne wszczęcia postępowania;
  5. pouczenie o prawie złożenia wyjaśnień w terminie czternastu dni od otrzymania zawiadomienia i trybie ich złożenia.


11. Wznowienie studiów


§ 56.
 1. Dziekan może jednorazowo zezwolić na wznowienie studiów przez studenta, który został skreślony z listy studentów po zaliczeniu I roku studiów.
 2. W decyzji o wznowieniu studiów dziekan określa rok studiów, na który student zostaje przyjęty oraz może określić dodatkowe warunki wznowienia.
 3. W przypadku ponownego skreślenia studenta, o którym mowa w ust. 1, wznowienie studiów może nastąpić wyłącznie w trybie studiów niestacjonarnych.


§ 57.

Na wniosek studenta dziekan zezwala na wznowienie studiów wyłącznie w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w § 67.

§ 58.

Rada wydziału może określić szczególne warunki, w tym termin wznowienia studiów.

§ 59.

Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów I roku studiów, następuje wyłącznie na ogólnych zasadach rekrutacji na studia, określonych przez senat Uniwersytetu.

 

IV. Ukończenie studiów


1. Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej


§ 60.

Przez pracę dyplomową rozumie się pracę licencjacką albo inżynierską oraz pracę magisterską.

§ 61.
 1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem profesora albo doktora habilitowanego, przy czym pracę licencjacką albo inżynierską można przygotować pod kierunkiem nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora.
 2. W szczególnie uzasadnionym przypadku rada wydziału może upoważnić do kierowania pracą magisterską adiunkta nie mającego stopnia naukowego doktora habilitowanego.
§ 62.

Rektor Uniwersytetu określa liczbę egzemplarzy pracy dyplomowej, wzór oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej oraz o zgodności wersji elektronicznej pracy z drukowaną.

§ 63.
 1. Student składa pracę dyplomową w dziekanacie w ostatnim semestrze studiów, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca.
 2. W uzasadnionym przypadku dziekan może zezwolić na przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej, jednak nie później niż do dnia 30 września.
§ 64.

Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą oraz powołany przez dziekana recenzent. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia § 61.

§ 65.

Rada wydziału określa zasady ustalania i zmiany tematu pracy dyplomowej oraz zasady ustanawiania i zmiany kierującego pracą dyplomową.

 

2. Egzamin dyplomowy


§ 66.

Przez egzamin dyplomowy rozumie się egzamin licencjacki albo inżynierski oraz egzamin magisterski.

§ 67.
 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planu studiów;
  2. uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej, jeśli praca taka została przewidziana w planie studiów.
 2. W przypadku, gdy jedna z recenzji pracy dyplomowej nie jest pozytywna, dziekan może zezwolić na dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego. Dziekan może w tej sprawie zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.


§ 68.

Na wniosek promotora pracy dyplomowej dziekan wyznacza:

 1. termin egzaminu dyplomowego, który powinien odbyć się najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej;
 2. skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy.


§ 69.
 1. Jeżeli plan studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej, w skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wchodzą:
  1. dziekan albo osoba przez niego upoważniona;
  2. kierujący pracą dyplomową;
  3. recenzent pracy dyplomowej, a w przypadku określonym w § 67 ust. 2, również dodatkowy recenzent.
 2. Jeżeli plan studiów nie przewiduje złożenia pracy dyplomowej, w skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy wchodzą:
  1. dziekan albo osoba przez niego upoważniona,
  2. wyznaczony przez dziekana specjalista z danej dziedziny, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1 i 2, jest dziekan albo osoba przez niego upoważniona.
 4. Rada wydziału może określić większą liczbę osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy.
§ 70.

Rada wydziału określa formę i zakres egzaminu dyplomowego na danym kierunku.

§ 71.

Przy ocenie pracy dyplomowej oraz wyniku egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w § 22 ust. 1 oraz zasadę określoną w § 74.

§ 72.
 1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
 2. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.


3. Wynik studiów


§ 73.

Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie:

 1. na studiach, na których student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:
  1. 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów;
  2. 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej;
  3. 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.
 2. na studiach, na których student nie jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej:
  1. 3/4 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów;
  2. 1/4 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.


§ 74.

W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:

 1. do 3,40 - dostateczny;
 2. powyżej 3,40 do 3,80 - dostateczny plus;
 3. powyżej 3,80 do 4,20 - dobry;
 4. powyżej 4,20 do 4,60 - dobry plus;
 5. powyżej 4,60 - bardzo dobry.


§ 75.
 1. Student, który zdał egzamin dyplomowy może otrzymać zaświadczenie o lokacie uzyskanej na swoim roku studiów.
 2. Rektor Uniwersytetu określa szczegółowe zasady przygotowania i wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1.


V. Rozstrzyganie spraw studenckich


§ 76.
 1. Indywidualne sprawy studenckie związane z tokiem studiów niewymagające rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej, dziekan załatwia na wniosek studenta w drodze pisemnego zarządzenia.
 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
  1. oznaczenie organu wydającego zarządzenie;
  2. datę wydania;
  3. oznaczenie adresata;
  4. rozstrzygnięcie;
  5. pouczenie o prawie odwołania oraz zasadach jego złożenia.
 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się studentowi za potwierdzeniem odbioru osobiście albo listem poleconym. Doręczenie listem poleconym wysyłane jest na adres wskazany przez studenta we wniosku o wydanie decyzji.
 4. Od zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie czternastu dni od dnia jego doręczenia odwołanie do rektora, które składa się za pośrednictwem organu wydającego zarządzenie. Organ ten może dołączyć do odwołania swoją opinię w sprawie.


§ 77.

Sprawy studenckie związane z tokiem studiów nieobjęte postanowieniami regulaminu rozstrzyga dziekan w drodze zarządzenia.

§ 78.

Student albo grupa studentów może występować przed organami Uniwersytetu w swoich sprawach objętych tokiem studiów za pośrednictwem pisemnie upoważnionego przedstawiciela samorządu studentów.

VI. Przepisy przejściowe i końcowe


§ 79.

Rada wydziału podejmuje obowiązkowe uchwały, o których mowa w regulaminie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia, a wchodzą one w życie od następnego roku akademickiego.

§ 80.
 1. Decyzje i uchwały podjęte na podstawie regulaminu, jak również ich uzupełnienia lub zmiany, wymagają:
  1. przed podjęciem - zasięgnięcia pisemnej opinii właściwego organu samorządu studenckiego;
  2. po podjęciu - niezwłocznego ogłoszenia ich pełnej treści społeczności akademickiej na stronach internetowych Uniwersytetu i jego wydziałów.
 2. Uchwały rady wydziału oraz decyzje dziekana, podjęte na podstawie regulaminu, dziekan przechowuje w oryginalnej formie pisemnej, prowadząc zbiór wydziałowych aktów prawnych.
 3. Wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą uchwał i decyzji podjętych w sprawach indywidualnych.
§ 81.
 1. Traci moc Regulamin studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Uchwała Senatu Uniwersytetu nr 54/2006 z dnia 8 maja 2006 r., z późniejszymi zmianami).
 2. Decyzje podjęte na podstawie regulaminu studiów, o którym mowa w ust. 1, oraz na podstawie aktów prawnych wydanych na jego podstawie, pozostają w mocy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2011 r.
 3. Do studentów, którzy dnia 31 grudnia 2010 r. odbywają studia na ostatnim roku albo zaliczyli ostatni rok i nie przystąpili do egzaminu dyplomowego, stosuje się dotychczasowe zasady ukończenia studiów, jednak nie później niż do dnia 30 września 2011 r.
 4. W przypadku, gdy student złożył wniosek w swojej sprawie w czasie obowiązywania regulaminu studiów, o którym mowa w ust. 1, a decyzja w tej sprawie zostaje podjęta lub ma być wykonana w czasie obowiązywania niniejszego regulaminu, zastosowanie mają przepisy dla studenta korzystniejsze.
§ 82.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.