Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, ze zm.). Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i maja prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Studenci będący obywatelami RP
Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 1. do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
 2. bez ograniczenia wieku, jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
 3. bez ograniczenia wieku, jeśli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na małżonku

lub

gdy posiada inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę, umowa zlecenie.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 2. nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji
i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej albo skreślenia z listy studentów. Student ma obowiązek zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nieposiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym okresie Uczelnia opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Podstawą do zgłoszenia studenta i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ wraz z zaświadczeniem potwierdzającym status studenta wystawionym przez dziekanat. Dział Nauczania może wskazać inne dodatkowe dokumenty.

 

Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany poinformować o:

 1. powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
 2. zmianie danych zawartych we wniosku,
 3. zmianie statusu studenta,
 4. okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.


Informację należy przekazać do Działu Nauczania niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej.

 

Student, w stosunku do którego wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.

 

Student ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany do potwierdzenia swojego ubezpieczenia w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy i przedstawieniu nr PESEL.  W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ student może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy.

 

Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest druk ZUS RMUA wystawiany przez Dział Płac i Stypendiów. Druk można otrzymać w terminie 15 dni po upływie kolejnego miesiąca, po którym nastąpiło opłacenie składki.

Studenci niebędący obywatelami RP

I Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz dowód wpłaty składki za ostatni miesiąc. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego rozpoczyna się w dniu objęcia ubezpieczeniem określonym w Umowie i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Wykaz placówek z terenu województwa wielkopolskiego, w których można podpisać umowę:

 1. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu, 61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15,  VIII piętro, pok. 801/802, pn.-pt. godz. 8.00-16.00, 61 655 44 44,
 2. delegatura WOW NFZ w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel. 62 501 89 70,
 3. delegatura WOW NFZ w Koninie, ul. Szpitalna 43, 62-500 Konin, tel. 63 240 29 10,
 4. delegatura WOW NFZ w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, tel. 65 528 61 70,
 5. delegatura WOW NFZ w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła, tel. 67 351 28 80.


Wykaz placówek z terenu województwa lubuskiego, w których można podpisać umowę:

 1. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra, tel. 68 328 76 00.

II Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula lub posiadający ważną Kartę Polaka może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po wypełnieniu wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ, przedstawieniu umowy z NFZ (w ciągu 3 dni od jej podpisania) oraz wyżej wymienionych dokumentów. 


III Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest
do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.


Kontakt
Student zainteresowany objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię zgłasza się do Działu Nauczania, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, parter, pokój nr 25,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Osobą prowadzącą sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym jest Pani Joanna Burzyńska, tel. 61 829 43 76, e-mail: joannab@amu.edu.pl.


Uwaga
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ należy drukować dwustronnie.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.