Level 1 Item Studia
Level 2 Item Regulamin studiów
Level 3 Item Uchwała nr 241/2014/2015 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 207/2014/2015 Senatu UAM o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 3 Item Uchwała nr 207/2014/2015 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2015 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 3 Item Uchwała nr 306/2012 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2012 r. o zmianie Regulaminu studiów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Level 3 Item Zarządzenie nr 53/2012/2013 Rektora UAM z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Level 2 Item Organizacja roku akademickiego
Level 3 Item Zarządzenie Nr 240/2017/2018 Rektora UAM z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
Level 3 Item Zarządzenie nr 193/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie organizacji r.ak.2018/2019 dla studiów prowadzonych wspólnie przez UAM i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach
Level 3 Item Zarządzenie Nr 62/2016/2017 Rektora UAM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
Level 3 Item Zarządzenie Nr 63/2016/2017 Rektora UAM z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 dla studiów prowadzonych wspólnie przez UAM i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach
Level 2 Item Opłaty
Level 3 Item Opłaty w roku akademickim 2018/2019
Level 4 Item Zarządzenie Nr 222/2017/2018 Rektora UAM z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2018/2019
Level 4 Item Zarządzenie Nr 223/2017/2018 Rektora UAM z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019
Level 3 Item Opłaty za miejsca w Domach Studenckich obowiązujące w roku 2018/2019
Level 4 Item Gniezno
Level 4 Item Kalisz
Level 4 Item Poznań
Level 4 Item Słubice
Level 3 Item Opłaty w roku akademickim 2017/2018
Level 4 Item Zarządzenie Nr 167/2017/2018 Rektora UAM z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018
Level 4 Item Zarządzenie Nr 166/2017/2018 Rektora UAM z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 94/2016/2017 Rektora UAM z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademick
Level 4 Item Zarządzenie nr 94/2016/2017 Rektora UAM z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2017/2018
Level 4 Item Zarządzenie nr 93/2016/2017 Rektora UAM z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za dodatkowe usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
Level 3 Item Opłaty za miejsca w Domach Studenckich obowiązujące w roku 2017/2018
Level 4 Item Gniezno
Level 4 Item Kalisz
Level 4 Item Poznań
Level 4 Item Słubice
Level 3 Item Uchwała nr 157/2013/2014 Senatu UAM z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne i ich wysokości między uczelnią a studentem lub osobą p
Level 3 Item Zarządzenie Nr 551/2015/2016 Rektora UAM z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 138/2009/2010 Rektora UAM z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia terminu wnoszenia opłat za korzystanie z miejsc w Domach Studenckich UAM (z późn.
Level 3 Item Zarządzenie nr 339/2013/2014 Rektora UAM z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 128/2012/2013 Rektora UAM z dnia 12 września 2013 r. w spr. umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i n
Level 3 Item Zarządzenie nr 128/2012/2013 Rektora UAM z dn. 12 września 2013 r. w spr. umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Level 2 Item Pomoc materialna i Domy Studenckie
Level 3 Item Świadczenia pomocy socjalnej
Level 4 Item Podstawy prawne
Level 5 Item Zarządzenie Nr 7/2016/2017 Rektora UAM z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów UAM
Level 5 Item Zarządzenie nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich i Domu Akademickiego UAM oraz wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim/Akademickim UAM
Level 3 Item Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Level 4 Item Podstawy prawne
Level 5 Item Zarządzenie Nr 8/2016/2017 Rektora UAM z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM
Level 5 Item Zarządzenie nr 127/2016/2017 Rektora UAM z dnia 7 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 8/2016/2017 Rektora UAM z dnia 27 września 2016 roku w sprawie Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM
Level 3 Item Domy Studenckie
Level 2 Item Studenci z niepełnosprawnością
Level 3 Item Aktualności - Niepełnosprawni - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - Niepełnosprawni - wszystkie
Level 3 Item Rekrutacja na studia wyższe
Level 3 Item Pomoc materialna i Domy Studenckie
Level 4 Item Świadczenia pomocy socjalnej
Level 5 Item Podstawy prawne
Level 6 Item Zarządzenie Nr 7/2016/2017 Rektora UAM z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów UAM
Level 6 Item Zarządzenie nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich i Domu Akademickiego UAM oraz wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim/Akademickim UAM
Level 4 Item Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Level 5 Item Podstawy prawne
Level 6 Item Zarządzenie Nr 8/2016/2017 Rektora UAM z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM
Level 6 Item Zarządzenie nr 127/2016/2017 Rektora UAM z dnia 7 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 8/2016/2017 Rektora UAM z dnia 27 września 2016 roku w sprawie Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM
Level 4 Item Domy Studenckie
Level 3 Item Asystent studenta UAM z niepełnosprawnością
Level 3 Item Transport dla studentów niepełnosprawnych
Level 3 Item Wsparcie dla studentów niewidomych i słabowidzących
Level 3 Item Wsparcie dla studentów nie(do)słyszących
Level 3 Item Wskazówki dla prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niepełnosprawnymi
Level 3 Item Konsultacje psychologiczne
Level 3 Item Psychologiczny konsultant ds. procesu studiowania dla studentów UAM
Level 3 Item Stypendia specjalne
Level 3 Item Zarządzenie nr 53/2012/2013 Rektora UAM z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
Level 3 Item Lektorat dla studentów z trudnościami poznawczymi
Level 3 Item Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”
Level 3 Item Indywidualna organizacja studiów
Level 3 Item Dostępność UAM do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu
Level 3 Item Program Erasmus+
Level 3 Item Sport studentów z niepełnosprawnościami na UAM
Level 3 Item Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Level 2 Item Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
Level 2 Item Studia podyplomowe
Level 3 Item Aktualności - Studia podyplomowe - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - Studia podyplomowe - wszystkie
Level 3 Item Akty prawne
Level 4 Item Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 29 października 2012 r.
Level 3 Item Formularze do pobrania
Level 3 Item Opłaty
Level 4 Item Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne - obowiązuje od 1 października 2014
Level 4 Item Zarządzenie nr 94/2016/2017 Rektora UAM z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w roku akademickim 2017/2018
Level 3 Item Wydział Anglistyki
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”
Level 4 Item Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Level 4 Item Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Specjalistycznych
Level 4 Item Studia podyplomowe „Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej”
Level 4 Item Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego
Level 4 Item Studia Podyplomowe Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski)
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim”
Level 3 Item Wydział Biologii
Level 4 Item Studia Podyplomowe Biologii
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Biologia Sądowa”
Level 4 Item Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania Biologii i Przyrody
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Przyroda”
Level 3 Item Wydział Chemii
Level 4 Item Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli
Level 4 Item Studia Podyplomowe Przyroda dla Nauczycieli
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Chemia Kosmeceutyczna”
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Analityka Chemiczna”
Level 3 Item Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 4 Item Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Level 4 Item Studia Podyplomowe Edytorstwa
Level 4 Item Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Level 4 Item Studia Podyplomowe Animator Teatralny
Level 3 Item Wydział Fizyki
Level 4 Item Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią
Level 3 Item Wydział Historyczny
Level 4 Item Studia Podyplomowe Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
Level 4 Item Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
Level 4 Item Studia Podyplomowe Historia w zakresie nauczania przedmiotu historia w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej
Level 3 Item Wydział Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Studia Podyplomowe z Matematyki
Level 4 Item Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnych
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Informatyczne Technologie Biznesowe”
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Przetwarzanie danych - Big Data”
Level 3 Item Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 4 Item Studia Podyplomowe Geoinformacja
Level 4 Item Studia Podyplomowe Geologii
Level 4 Item Studia Podyplomowe Turystyka - System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego
Level 3 Item Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 4 Item Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego
Level 4 Item Studia Podyplomowe Coachingu
Level 4 Item Studia Podyplomowe Dziennikarstwa
Level 4 Item Studia Podyplomowe Dziennikarstwa Ekonomicznego
Level 4 Item Studia Podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości
Level 4 Item Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
Level 4 Item Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie
Level 4 Item Studia Podyplomowe Kreowanie wizerunku osób i instytucji w przestrzeni publicznej
Level 4 Item Studia Podyplomowe Media Relations
Level 4 Item Studia Podyplomowe Public Relations
Level 4 Item Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji
Level 4 Item Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych
Level 4 Item Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej
Level 4 Item Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami wg Metodyki TenStep
Level 4 Item Studia Podyplomowe Zarządzania Publicznego
Level 4 Item Studia Podyplomowe Zarządzania w Mediach Lokalnych
Level 4 Item Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Level 4 Item Studium Praktycznych Umiejętności Menedżerskich
Level 4 Item Zarządzanie Wartością Klienta
Level 3 Item Wydział Nauk Społecznych
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Etyka Nauczycielska” /ETNA/
Level 4 Item Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą
Level 4 Item Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia
Level 5 Item Szczegóły dotyczące rekrutacji
Level 3 Item Wydział Neofilologii
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim”
Level 4 Item Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Level 4 Item Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
Level 4 Item Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich
Level 4 Item Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego
Level 4 Item Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych
Level 4 Item Studia Podyplomowe Interlingwistyki
Level 4 Item Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków Romańskich
Level 4 Item Studia Podyplomowe Język Obcy w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Level 3 Item Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Level 4 Item Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Level 4 Item Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Level 3 Item Wydział Prawa i Administracji
Level 4 Item Studia Podyplomowe Administracji
Level 4 Item Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem
Level 4 Item Studia Podyplomowe Mediacji
Level 4 Item Studia Podyplomowe Prawa Pracy
Level 5 Item Więcej informacji
Level 4 Item Studia Podyplomowe Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego
Level 4 Item Studia Podyplomowe „Prawo w biznesie”
Level 4 Item Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
Level 3 Item Wydział Studiów Edukacyjnych
Level 4 Item Studia Podyplomowe Akademia Trenera
Level 4 Item Studia Podyplomowe Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej
Level 4 Item Studia Podyplomowe Asystent Rodziny
Level 4 Item Studia Podyplomowe Autyzm - Edukacja i rehabilitacja osob z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Level 4 Item Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne
Level 4 Item Studia Podyplomowe Edukacja Alternatywna w zakresie Pedagogiki Waldorfskiej
Level 4 Item Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem
Level 4 Item Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Level 4 Item Studia Podyplomowe Gerontologia
Level 4 Item Studia Podyplomowe Logopedia
Level 4 Item Studia Podyplomowe Neurologopedia
Level 4 Item Studia Podyplomowe Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji
Level 4 Item Studia Podyplomowe Surdologopedia
Level 4 Item Studia Podyplomowe Surdopedagogika
Level 4 Item Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (Poznań)
Level 4 Item Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (Gniezno)
Level 4 Item Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
Level 4 Item Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
Level 4 Item Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Level 3 Item Wydział Teologiczny
Level 4 Item Studia Podyplomowe Teologii
Level 4 Item Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Level 4 Item Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Level 4 Item Studia Podyplomowe Przygotowania do Życia w Rodzinie
Level 4 Item Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania Strukturami Kościelnymi
Level 3 Item Collegium Polonicum w Słubicach
Level 3 Item Szkoła Tłumaczy
Level 4 Item Studia podyplomowe - profesjonalne tłumaczenie konferencyjne
Level 3 Item Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
Level 2 Item Program Best Student
Level 3 Item Lista laureatów I edycji konkursu BESTStudentGrant 2017/2018
Level 3 Item Kapituła Best Student
Level 3 Item Harmonogram
Level 3 Item Zasady Best Student Grant
Level 3 Item Best Student Team
Level 3 Item Kontakt
Level 3 Item Aktualności - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - wszystkie
Level 2 Item Wykłady otwarte
Level 2 Item Kursy dokształcające
Level 3 Item Aktualności - Kursy dokształcające - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - Kursy dokształcające - wszystkie
Level 3 Item Wydział Nauk Społecznych
Level 4 Item Kurs Dokształcający w Dziedzinie Seksuologii
Level 4 Item Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego
Level 3 Item Wydział Neofilologii
Level 4 Item Kurs Dokształcający w Zakresie Konstruowania Gier Edukacyjnych w Nauczaniu Języków Obcych
Level 4 Item Kurs Dokształcający w Zakresie Nowych Technologii w Nauczaniu Języków Obcych
Level 3 Item Wydział Prawa i Administracji
Level 4 Item Metody i techniki zarządzania
Level 4 Item Specjalista ds. finansów i rachunkowości
Level 3 Item Wydział Anglistyki
Level 4 Item Kurs Dokształcający Publishing in top journals: jak pisać artykuły do czołowych czasopism anglojęzycznych
Level 3 Item Wydział Fizyki
Level 4 Item Kurs Dokształcający Postępy optyki okularowej i optometrii
Level 3 Item Wydział Teologiczny
Level 4 Item Kurs Dokształcający Doradców życia małżeńskiego i rodzinnego
Level 4 Item Kurs Dokształcający dla Prezbiterów w zakresie Teologii Systematycznej i Biblistyki
Level 4 Item Kurs Dokształcający dla Prezbiterów w zakresie Prawa Kanonicznego i Teologii Pastoralnej
Level 3 Item Szkoła Tłumaczy
Level 2 Item Uniwersytet Otwarty
Level 2 Item Studiuj w Poznaniu
Level 2 Item Programy wymiany studenckiej
Level 3 Item Oferta zajęć w języku angielskim
Level 3 Item Program MOST - system mobilności studentów
Level 3 Item The Lifelong Learning Programme - Erasmus
Level 2 Item Parlament Samorządu Studentów
Level 2 Item Działalność studencka
Level 3 Item Organizacje studenckie
Level 4 Item AIESEC
Level 4 Item Erasmus Student Network (ESN-UAM)
Level 4 Item Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań
Level 4 Item Niezależne Zrzeszenie Studentów UAM Poznań
Level 4 Item Parlament Samorządu Studentów UAM
Level 4 Item Polish Business Development Association
Level 4 Item Stowarzyszenie Cognitis
Level 4 Item Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”
Level 5 Item www.ad-astra.amu.edu.pl
Level 3 Item Studenckie koła naukowe
Level 4 Item Akademicki Klub Lotniczy
Level 4 Item Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Level 4 Item Koło Miłośników Literatury Dawnej
Level 4 Item Koło Naukowe Administratywistów „Ad rem”
Level 4 Item Koło Naukowe Informatyków - sekcja algorytmów
Level 4 Item Koło Naukowe Matematyków
Level 4 Item Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Usus Iuris"
Level 4 Item Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej
Level 4 Item Koło Naukowe Prawa Finansowego "Pecunia"
Level 4 Item Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Level 4 Item Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego
Level 4 Item Koło Naukowe Prawa Rzymskiego “Bona Fides”
Level 4 Item Koło Naukowe Studentów Archeologii
Level 4 Item Koło Naukowe Studentów Japonistyki
Level 4 Item Studenckie Koło Naukowe Geografów
Level 4 Item Naukowe Koło Geologów
Level 4 Item Naukowe Koło Chemików UAM
Level 4 Item Koło Naukowe Optyki i Optometrii
Level 4 Item Studenckie Koło Naukowe Fizyków Fusion
Level 2 Item Kultura i sport
Level 3 Item Aktualności - Kultura i sport - ostatnie
Level 4 Item Aktualności - Kultura i sport - wszystkie
Level 3 Item Chór Akademicki UAM
Level 3 Item Chór Kameralny UAM
Level 3 Item Międzynarodowy Festiwal Chórów "Universitas Cantat"
Level 3 Item Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu
Level 2 Item Zdrowie studenta
Level 3 Item Poradnia Psychologiczna dla Studentów UAM
Level 3 Item Ubezpieczenie zdrowotne studentów
Level 3 Item Uniwersytecka Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna UNIMEDYK
Level 3 Item Aktualności
Level 4 Item Aktualności - wszystkie
Level 2 Item Wydziały
Level 3 Item Wydział Anglistyki
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Anglistyki
Level 3 Item Wydział Biologii
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Biologii
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Biologii
Level 4 Item Organizacje
Level 4 Item Strony domowe
Level 5 Item Instytut Antropologii
Level 5 Item Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii
Level 5 Item Zakład Biologii i Ekologii Ptaków
Level 5 Item Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka
Level 5 Item Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej
Level 5 Item Zakład Botaniki Ogólnej
Level 5 Item Zakład Ekologii Behawioralnej
Level 5 Item Zakład Fizjologii Roślin
Level 5 Item Zakład Genetyki
Level 5 Item Zakład Hydrobiologii
Level 5 Item Zakład Morfologii Zwierząt
Level 5 Item Zakład Ochrony Wód
Level 5 Item Zakład Taksonomii Roślin
Level 5 Item Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt
Level 5 Item Zakład Wirusologii Molekularnej
Level 5 Item Zakład Zoologii Ogólnej
Level 5 Item Zakład Zoologii Systematycznej
Level 3 Item Wydział Chemii
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Chemii
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Chemii
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Chemii
Level 5 Item Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej UAM
Level 5 Item Pracownia Chemii Kwantowej
Level 5 Item Pracownia Fotochemii Stosowanej
Level 5 Item Zakład Chemii Materiałów
Level 5 Item Zakład Chemii Metaloorganicznej
Level 5 Item Zakład Chemii Teoretycznej
Level 5 Item Zakład Dydaktyki Chemii
Level 5 Item Zakład Fizyki Chemicznej
Level 5 Item Zakład Katalizy Heterogenicznej
Level 5 Item Zakład Stereochemii Organicznej
Level 5 Item Zakład Ziem Rzadkich
Level 3 Item Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 4 Item Struktura
Level 3 Item Wydział Fizyki
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Fizyki
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Fizyki
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Fizyki
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Fizyki
Level 5 Item Instytut Akustyki
Level 5 Item Instytut Obserwatorium Astronomiczne
Level 5 Item Zakład Biofizyki Molekularnej
Level 5 Item Zakład Elektroniki Kwantowej
Level 5 Item Zakład Fizyki Dielektryków
Level 5 Item Zakład Fizyki Komputerowej
Level 5 Item Zakład Fizyki Kryształów
Level 5 Item Zakład Fizyki Kwantowej
Level 5 Item Zakład Fizyki Makromolekularnej
Level 5 Item Zakład Fizyki Matematycznej
Level 5 Item Zakład Fizyki Medycznej
Level 5 Item Zakład Fizyki Mezoskopowej
Level 5 Item Zakład Fizyki Nanomateriałów
Level 5 Item Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Level 5 Item Zakład Informatyki Stosowanej
Level 5 Item Zakład Kryształów Molekularnych
Level 5 Item Zakład Optyki
Level 5 Item Zakład Optyki Nieliniowej
Level 5 Item Zakład Radiospektroskopii
Level 5 Item Zakład Spektroskopii Jądrowego Rezonansu Kwadrupolowego
Level 5 Item Zakład Stanów Elektronowych Ciała Stałego
Level 5 Item Zakład Teorii Ciała Stałego
Level 5 Item Wydziałowe Laboratorium Badań Strukturalnych (WLBS)
Level 5 Item Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej (CBUSL)
Level 5 Item Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki
Level 5 Item Pracownia Dydaktyki Fizyki
Level 5 Item Pracownia Fizyczna I
Level 5 Item Pracownia Fizyczna II
Level 5 Item Pracownia Elektroniki
Level 5 Item Pracownia Elektroniki Cyfrowej
Level 5 Item Pracownia Komputerowa
Level 5 Item Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
Level 5 Item Biblioteka Wydziału Fizyki
Level 5 Item Warsztaty Maszynowe Wydziału Fizyki
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Fizyka Medyczna
Level 5 Item Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
Level 5 Item Fizyka na Scenie
Level 3 Item Wydział Historyczny
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Historycznego
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Historycznym
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Historycznego
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Historycznego
Level 5 Item Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Level 5 Item Instytut Historii
Level 5 Item Instytut Historii Sztuki
Level 5 Item Instytut Archeologii
Level 5 Item Instytut Wschodni
Level 5 Item Instytut Muzykologii
Level 5 Item Zakład Historii Wojskowej
Level 5 Item Zakład Społeczeństw Antycznych
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Koło Naukowe Studentów Archeologii
Level 5 Item Edukacja Historyczna Serwis Informacyjno - Dyskusyjny
Level 3 Item Wydział Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Strona studentów Wydziału Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Organizacje działąjące w ramach Wydziału Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Matematyki i Informatyki
Level 5 Item Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji
Level 5 Item Zakład Logiki Matematycznej
Level 5 Item Zakład Matematyki Dyskretnej
Level 5 Item Zakład Teorii Obliczeń
Level 5 Item Centrum Kryptologii
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Random Structures and Algorithms
Level 5 Item Commentationes Mathematicae
Level 5 Item Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział w Poznaniu
Level 3 Item Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Level 5 Item Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Level 5 Item Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Level 5 Item Instytut Geologii
Level 5 Item Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Level 5 Item Zakład Biogeografii i Paleoekologii
Level 5 Item Zakład Geomorfologii
Level 5 Item Zakład Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb
Level 5 Item Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju
Level 5 Item Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Level 5 Item Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej
Level 5 Item Laboratorium Izotopowe UAM
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Polskie Towarzystwo Geologiczne - Oddział w Poznaniu
Level 5 Item Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Level 5 Item Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
Level 5 Item International Association of Geomorphologists
Level 3 Item Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziałe Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 3 Item Wydział Nauk Społecznych
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Nauk Społecznych
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Nauk Społecznych
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Nauk Społecznych
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Nauk Społecznych
Level 5 Item Instytut Filozofii
Level 5 Item Instytut Kulturoznawstwa
Level 5 Item Instytut Psychologii
Level 5 Item Instytut Socjologii
Level 5 Item Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych
Level 4 Item Wydziałowe Studium Doktoranckie
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item "Poznań Studies in the Philosophy of the Science and the Humanities"
Level 5 Item Studenckie Koło Humanistów
Level 5 Item Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii
Level 3 Item Wydział Neofilologii
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Neofilologii
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Neofilologii
Level 4 Item Organizacje działąjące w ramach Wydziału Neofilologii
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Neofilologii
Level 5 Item Instytut Filologii Germańskiej
Level 5 Item Instytut Filologii Romańskiej
Level 5 Item Instytut Filologii Rosyjskiej
Level 5 Item Instytut Językoznawstwa
Level 5 Item Instytut Lingwistyki Stosowanej
Level 5 Item Katedra Ekokomunikacji
Level 5 Item Katedra Orientalistyki
Level 5 Item Katedra Skandynawistyki
Level 5 Item Katedra Studiów Azjatyckich
Level 5 Item Zakład Bałtologii
Level 5 Item Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa
Level 5 Item Zakład Logiki Stosowanej
Level 5 Item Zakład Psycholingwistyki
Level 5 Item Pracownia Lingua Legis
Level 5 Item Pracownia Azji Południowej
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Koło Naukowe Italianistów
Level 5 Item Koło Naukowe Studentów Japonistyki
Level 3 Item Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
Level 4 Item Władze Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego
Level 4 Item Struktura
Level 3 Item Wydział Prawa i Administracji
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Prawa i Administracji
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Organizacje działąjące w ramach Wydziału Prawa i Administracji
Level 4 Item Odnośniki
Level 5 Item Forum Stacjonarnego Studium Prawa
Level 5 Item Forum Studentów Zaocznego Prawa
Level 5 Item Strona Koła Naukowego Administratywistów "Ad rem"
Level 5 Item Forum Koła Naukowego Administratywistów "Ad rem"
Level 5 Item Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
Level 3 Item Wydział Studiów Edukacyjnych
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Studiów Edukacyjnych
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Badania naukowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Studiów Edukacyjnych
Level 4 Item Strony domowe jednostek Wydziału Studiów Edukacyjnych
Level 5 Item Zakład Historii Wychowania
Level 5 Item Zakład Pedeutologii
Level 5 Item Zakład Psychopatologii Dziecka
Level 5 Item Zakład Technologii Kształcenia
Level 3 Item Wydział Teologiczny
Level 4 Item Strona domowa Wydziału Teologicznego
Level 4 Item Struktura
Level 4 Item Organizacje działające w ramach Wydziału Teologicznego
Level 2 Item Struktura organizacyjna UAM
Level 2 Item Fundacja UAM
Level 2 Item Biuro Karier
Level 2 Item USOS Web
Level 2 Item Poczta studencka
Level 3 Item eksport-poczty
Level 1 Item Kontakt
Level 1 Item Poczta studencka
Level 2 Item eksport-poczty
Level 1 Item 404 / Strony nie znaleziono
Level 1 Item Prawa kolumna
Level 2 Item Środkowa kolumna
Level 3 Item Dzień Studenta I Roku 2015
Level 2 Item Z akademickiego podwórka
Level 2 Item Biuro Karier UAM
Level 2 Item Film promujący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, I miejsce w konkursie "U nas się kręci"
Level 2 Item programy_jezykowe
Level 2 Item Ubezpieczenie NNW
Level 2 Item Rzeźba Kostrzewskiego
Level 2 Item MOST
Level 2 Item Kurier Akademicki
Level 2 Item campus-akademicki2013
Level 2 Item IV edycja konkursu foto - UAM moją uczelnią
Level 2 Item Ogólnoświatowe badanie przedsiębiorczości studentów
Level 2 Item e-local 2014
Level 2 Item Szkoła letnia 2014
Level 2 Item Ankieta dla studentów - serwis WWW
Level 2 Item Konkurs fotograficzny
Level 2 Item Campus studencki Łazy
Level 2 Item MOST semestr letni 2016/17
Level 2 Item Erasmus plus
Level 2 Item Konkurs plastyczny UAM

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.