Świadczenia pomocy socjalnej

Występując o świadczenia pomocy socjalnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę) należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej (ver. 20180606)(wersja PDF - do uruchomienia i wydrukowania pliku niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF).

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Wypłata świadczeń pomocy materialnej dokonywana jest w formie przelewów na rachunki bankowe studentów 14. dnia miesiąca.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

TRWA TURA GENEROWANIA WNIOSKÓW

Dnia 28 października 2017 roku, o godz. 00:01 została uruchomiona na stałe tura generowania, rejestrowania i drukowania oświadczeń o dochodzie, wniosków o stypendium socjalne, wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Pamiętaj, że w.w. zarejestrowane i wydrukowane formularze (wraz z załącznikami) musisz dostarczyć do Dziekanatu!

Po ostatniej aktualizacji systemu - niezależnej od Uczelni i Zespołu USOS - zmianie uległa lokalizacja wywołania modułu Wnioski. Wejście studentów do modułu jest obecnie możliwe wyłącznie z zakładki "Dla wszystkich".

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

UWAGA

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z informacjami na ten temat zawartymi w w.w. pliku PDF (aktualne zasady zostały wyróżnione czerwoną czcionką). Zwracamy uwagę, że w przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego MUSI zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

W związku ze zmianami druk oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej może być wykorzystany wyłącznie w przypadku opodatkowanej w ten sposób działalności gospodarczej rozpoczętej w 2017 roku.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

 • stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Oprócz w.w. świadczeń studenci korzystać mogą ze stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady przyznawania tych stypendiów określają odrębny Regulamin stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rozporządzenie ministra właściwego dla spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym formularze wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Niezależnie od w.w. form, studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 173a i 173b Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) oraz miejsca w Domach Studenckich są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Ekonomiczne (Komisje Ekonomiczne I stopnia). W związku z tym wszystkie wnioski o w.w. świadczenia oraz miejsca w DS’ach należy składać w Dziekanatach właściwych Wydziałów i w Działach Spraw Studenckich Kolegiów. Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „sprawy socjalno-bytowe” - adresy Wydziałów można uzyskać w 'Portalu studenta'. Dostępne są również adresy Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Collegium Polonicum w Słubicach i Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile.

 

a) stypendium socjalne

Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego występuje o przyznanie stypendium socjalnego, generują wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami. Harmonogram dostępny jest tutaj.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

 

Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.)(Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP).

Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

 

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
 • oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2016 roku,
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (załączniki do w.w. oświadczenia, zawierające urzędowe informacje o dochodach wpisanych do oświadczenia), w tym dotyczące uczącego się rodzeństwa.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów oświadczenia o uzyskanych w 2016 roku przez członków rodziny dochodach opodatkowanych i nieopodatkowanych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

 

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Podstawą ustalania sytuacji materialnej będą zaświadczenia Urzędu Skarbowego o uzyskanych w 2016 roku dochodach członków rodziny (w tym studenta). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez podatników-członków rodziny studenta w 2016 roku. W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych). W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej w roku składania wniosku, składa się również oświadczenie podatnika o dochodzie netto (formularz oświadczenia dostępny jest tutaj). 

Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2017 roku wobec stanu z 2016 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas
składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

Student studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium socjalne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, na stałe zamieszkały poza miastem-siedzibą Uczelni, może podczas studiów otrzymywać stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przedstawiając jako załączniki kopie najmu stancji lub oświadczenie w tej sprawie (nie dotyczy osób mieszkających w Domach Studenckich Uczelni). W przypadku ubiegania się o zwiększenie z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem, na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania faktu wspólnego zamieszkania z nim tych osób w siedzibie Uczelni oraz obowiązek okresowego potwierdzania tego stanu.

Stypendium socjalne nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium socjalne student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, uzgodnione przez Rektora i uczelniany organ Samorządu Studentów, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, tj. do czerwca 2019 roku.

Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akad. 2017/2018 zostały ustalone przez Rektora i uczelniany organ Parlamentu Samorządu Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców.

W roku akad. 2017/2018 stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie studentowi UAM stypendium socjalnego (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 150 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane jest w wysokości 250 PLN na każdą z uprawnionych osób.


b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych występuje o przyznanie świadczenia, generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami. Harmonogram dostępny jest tutaj.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

 

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.


Na kompletne podanie składają się:

 •  wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 •  ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku oryginału (do wglądu).

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku w systemie informacji o orzeczeniu o niepełnosprawności (lub o niezdolności do pracy) oraz o jego ważności, jednak system uniemożliwi wypłatę przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Dziekanatu, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie Komisje Ekonomiczne I stopnia realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów co najmniej równorzędnego stopnia. 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2017/2018 została ustalona przez Rektora i uczelniany organ Parlamentu Samorządu Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (stypendium socjalne).

W roku akad. 2017/2018 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w wysokości 500 PLN.


c) zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu.

Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta. Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 student ubiegający się o przyznanie zapomogi występuje o jej przyznanie generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami dotyczącymi powodów wystąpienia w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich Kolegium. System generowania wniosków zostanie uruchomiony pod koniec września, a o dokładnej dacie studenci zostaną poinformowani w serwisie Uczelni oraz ogłoszeniami na tablicach przeznaczonych do zapoznawania z ważnymi informacjami. Harmonogram dostępny jest tutaj.

Instrukcja!

Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie zapomogi. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

 

Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości wydziałowego funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

Zapomoga nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Zapomogę student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymana zapomoga, wyrażonego złożeniem wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Spraw Studenckich jednostki, z którą student wiąże swój wybór. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

Wysokość zapomogi ustala Wydziałowa Komisja Ekonomiczna po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację studenta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (inne świadczenia pomocy materialnej). 

W roku akad. 2017/2018 zapomoga przyznawana jest - w zależności od powodów wystąpienia - w wysokości do 2000 PLN.

 

d) zakwaterowanie w Domach Studenckich

Występując o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej (wersja PDF - do uruchomienia i wydrukowania pliku niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF). Tekst zawiera szczegółowe informacje o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

DO 12 CZERWCA TRWA

TURA GENEROWANIA WNIOSKÓW!

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

W roku akad. 2017/2018 zostaje wprowadzony nowy sposób składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie miejsc w Domach Studenckich (na rok akad. 2018/2019), w którym mogą zostać wykorzystane dane o sytuacji materialnej wprowadzone do systemu podczas ubiegania się o stypendium socjalne, dzięki czemu zapewnione zostaną równe zasady rozpatrywania wniosków, w tym jednolity zestaw i zakres kryteriów, niezależnie od tego, którego Wydziału wnioskodawcy są studentami.

 Instrukcja!

Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania zostanie udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez studentów wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu, który udostępniony będzie tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

UWAGA!!!

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Odpowiadając na prośby kierowane przez studentów oraz reprezentujący ich samorząd studencki, Prorektor ds. studenckich dnia 5 czerwca dokonała zmian w  harmonogramie czynności w procedurze wnioskowania o miejsca w DS. Z ogłoszeniem w tej sprawie można zapoznać się tutaj.

System wnioskowania zostanie uruchomiony i działać będzie wg. następującego harmonogramu (ze zmianami):

23.05 - uruchomienie modułu wniosków w USOSweb (wypełnianie, zatwierdzanie, drukowanie, poprawianie)

05.06 - uruchomienie tury poprawiania przez studentów wniosków i oświadczeń o dochodzie

12.06 - zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb

12.06 - zamknięcie tury poprawiania przez studentów wniosków i oświadczeń o dochodzie

13.06 - ostatni dzień składania wniosków

22.06 - systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów

 

Do dnia 15 lipca studenci, którym zostaną przyznane miejsca zobowiązani są do potwierdzenia przyjęcia przydziałów; dnia 20 lipca nastąpi odrzucenie wniosków studentów, którzy nie dokonali potwierdzenia.

 

Ostateczny termin zgłoszenia przez studentów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 15 sierpnia.

 

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności),
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.

 

Na kompletne podanie składają się:

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim,
 • Oświadczenie o dochodach
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną i socjalną studenta (załączniki do wniosku oraz inne zaświadczenia urzędowe zawierające wymagane informacje) - jedynie w przypadku, gdy podczas ubiegania się o miejsce naszła potrzeba zaktualizowania Oświadczenia o dochodach.

 

Treść i forma Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim i Oświadczenia o dochodach są wynikiem wprowadzonych danych.

 

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.

 

Wykorzystanie złożonych wcześniej Oświadczeń o dochodach oznacza, że studenci ubiegający się o miejsce, którzy wcześniej występowali o przyznanie stypendium socjalnego - w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba aktualizacji Oświadczenia o dochodach - zwolnieni są z obowiązku ponownego przedstawiania pełnej dokumentacji pozwalającej na ustalenie sytuacji materialnej. W takich przypadkach załącznikiem do Wniosku o miejsce w Domu Studenckim jest jedynie Oświadczenie o dochodach. Nie oznacza to jednak, że studenci, których sytuacja zmieniła się, nie mogą zaktualizować swoich danych - po stronie Uczelni i Komisji Ekonomicznych I stopnia istnieje obowiązek przyjmowania wniosków i oświadczeń z aktualnymi danymi, jeśli zmiana sytuacji materialnej wynika z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. W celu zaktualizowania Oświadczenia o dochodach należy zwrócić się do Dziekanatu o nadanie dokumentowi statusu "Cofnięty do poprawy". Po zaktualizowaniu Oświadczenia należy je ponownie zarejestrować, wydrukować i złożyć w Dziekanacie wraz z Wnioskiem oraz dokumentami uzasadniającymi potrzebę aktualizacji danych.

 

W przypadku studentów, którzy nie ubiegali się o przyznanie świadczeń, wymagane jest złożenie w USOSweb Oświadczenia o dochodach w roku 2016, z uwzględnieniem ew. utraty i uzyskania dochodu, jego zarejestrowanie, wydrukowanie i dostarczenie wraz z dokumentami dotyczącymi sytuacji materialnej oraz z wygenerowanym, zarejestrowanym i wydrukowanym Wnioskiem o przyznanie miejsca w Domu Studenckim; złożenie wniosków bez załączników ‘dochodowych’ – czyli wniosków niekompletnych – oznacza konieczność cofnięcia Wniosku i Oświadczenia do poprawy; do czasu dostarczenia poprawionych dokumentów wniosek traktuje się jako nie złożony i nie bierze on udziału w postępowaniu. Z tego powodu zaleca się zapoznanie zarówno z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej, jak również z plikiem PDF Instrukcja składania Oświadczenia o dochodach.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikać będą z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we wniosku - preferencji przydziału.

 

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów") – wpisem w profilu studenta w USOS.


 

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki, do końca letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do końca czerwca.

Początek kwaterowania studentów w Domach Studenckich wyznaczony został na 27 września 2018 roku.

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2018/2019). Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.

Student może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla niepracującego małżonka i dzieci.

 

 

UWAGI:

Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM (nie dotyczy miejsca w Domu Studenckim) następuje, jeśli student:
a) nie zaliczył roku,
b) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
c) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
d) został skreślony z listy studentów.

O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który:

a) w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego,
b) nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniechania wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania powstały z innych przyczyn
c) nie dotrzymał warunków umowy zawartej z Uczelnią.

 

----------------------

FORMULARZE

dla studentów, którym w związku z ukończeniem innego kierunku studiów system uniemożliwia wygenerowanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz wniosków o przyznanie zapomogi:

Wniosek o przyznanie stałych świadczeń socjalnych

Wniosek o przyznanie zapomogi

 

inne formularze:

Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.