Programy wymiany studenckiej

The Lifelong Learning Programme Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego - skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 1. 27 krajów Unii Europejskiej,
 2. 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 3. kraj kandydujący: Turcja.

Warunkiem uczestniczenia uczelni w programie The Lifelong Learning Programme - Erasmus, to jest skorzystania z możliwości wysłania studentów na studia zagraniczne, jest pełne uznanie studiów odbytych za granicą przez macierzystą uczelnię. Oznacza to, że okres studiów odbyty za granicą zastępuje porównywalny okres na uczelni macierzystej. Do tego celu wykorzystywany jest Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych (ECTS - European Credit Transfer System).

 • na stypendium programu The Lifelong Learning Programme - Erasmus można pojechać najwcześniej na drugim roku studiów;
 • stypendium można otrzymać tylko raz w trakcie całych studiów (włącznie z okresem studiów doktoranckich);
 • minimalny okres stypendium to 3 miesiące, a maksymalny 12 miesięcy, czyli cały rok akademicki (włączając w to okres dwumiesięcznej praktyki);
 • student może wyjechać tylko do uczelni partnerskiej (takiej, z którą dany wydział podpisał umowę dwustronną przewidującą wymianę studentów) w jednym z krajów Unii Europejskiej;
 • stypendium może być przyznane tylko w celu odbycia części studiów;
 • program studiów należy uzgodnić przed wyjazdem za granicę;
 • po powrocie należy przedstawić dokument stwierdzający, jakie przedmioty zostały zaliczone w czasie studiów zagranicznych;
 • okres studiów zagranicznych jest zaliczany do okresu studiów w uczelni macierzystej;
 • w uczelni przyjmującej stypendysta programu The Lifelong Learning Programme - Erasmus cieszy się takimi samymi prawami i spoczywają na nim takie same obowiązki jak na studencie danej uczelni.
PRAKTYKI: W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale, urzędy, kancelarie adwokackie itp.).

Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani też sponsorowanych przez RP, takich jak konsulat czy ambasada RP.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. Nabór kandydatów na wyjazdy prowadzi uczelnia - na poszczególnych wydziałach. Wcześniejszy udział w programie Erasmus - wyjazdy na studia - nie dyskwalifikuje studenta przy rekrutacji na wyjazd na praktykę. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Podstawowym kryterium jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka.

Szczegółowe infomacje dostępne są pod adresem http://erasmus.amu.edu.pl/


Program MOST
 • Program MOST jest adresowany do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.
 • Wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym niż macierzysty uniwersytet.
 • Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, wszystkich kierunków studiów realizowanych w umawiających się uniwersytetach polskich.
 • W trakcie odbywania semestralnych lub rocznych studiów w ramach systemu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MEN-u i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
 • Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.
 • Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://most.amu.edu.pl.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.